Lidt om os

Klinikken

Vi råder over nogle fantastiske medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig gennem de undersøgelser og behandlingsforløb, der er nødvendige.
Derudover sørger vores medarbejdere for at holde sig fagligt ajour ved deltagelse i både interne og eksterne kurser og kongresdeltagelse.
Vi modtager patienter fra hele Danmark og fra udlandet
Vi modtager patienter henvist fra andre klinikker, specielt med henblik på operationer med speciallinser, såkaldte ”livsstilslinser”
Vi samarbejder med andre klinikker
Vi har ofte besøg af øjenlæger, der kommer for at se vores operationer.

Vores målsætning

Vi har som mål, at levere den højeste faglige kvalitet af medicinsk og kirurgisk øjenbehandling, foretaget efter “state of the art” anerkendte principper. Vi tilstræber fortsat at ligge bedst med hensyn til patientoplevet kvalitet ved foruden det faglige niveau at skabe trygge rammer for vores patienter og sørge for en ønskelig kontinuitet i behandlingen.
Vi skal formå at bevare vores høje faglige kunnen ved regelmæssig deltagelse i både nationale og internationale kongresser, både for øjenlægen og dennes medhjælpere.

Hvorfor vælge os?

Fordi dit syn er vigtigt
Tryghed i behandlingen
Vi skal også kunne se hinanden i øjnene i fremtiden
Vi har vores egne optikere til at løse dine brille- og kontaktlinseproblemer
Linseoperation på Rungsted Øjenklinik er forbundet med glade patienter med dokumenteret 90%  total brillefrihed efter operation med multifokale linser.
Vores almindelige enkeltstyrkelinse til grå stær operationer er med udvidet dybdeskarphed (såkaldte EDOF linser)
Vores mangeårige gode renommé gør at mange af vores kolleger sender sig selv og deres familiemedlemmer for at blive opereret.
 
OLE DITHMER:
Uddannet på Københavns Universitet, cand med 1981. Speciallæge i medicinske og kirurgiske øjensygdomme 1991. Privatpraktiserende øjenlæge med speciale i grå stær kirurgi og linseoperationer siden 1991. Siden 1998 udvidet med overenskomst med den offentlige sygesikring og klinik i Rungsted.
Deltager aktivt i uddannelse af danske øjenkirurger i grå stær operationer og i anvendelse af livsstilslinser. Har også holdt foredrag herom til internationaler kongresser for øjenkirurger.
Medlem af bl.a. ESCRS, ASCRS, AAO og ISRS.
 
JOAN ELKJÆR, KLINIK MANAGER, OFTALMOLOGASSISTENT:
Joan kan både svare telefoner, fotografere din øjenbaggrund, f.eks. i forbindelse med diabetesscreeninger, måle dit øjentryk, lave synsfeltsundersøgelser og meget mere. Det er som regel også Joan der fjerne trådene på dig efter din øjenlågsoperation, ligesom Joan hjælper til på operationsstuen. Derudover er Joan bl.a. den ansvarlige for både sekretariat og HR og forestår sammen med Ole Dithmer den interne videreuddannelse.
 
LIA DITHMER,  KLINIK CONTROLLER:
Lia tager imod dig på operationsdagene, hjælper dig til rette og sørger for at dine øjne bliver dryppet med de rigtige dråber, inden du skal ind til operation.
 
JEANETTE DYREBORG:
Uddannet sygeplejerske og nu også udlært oftalmologassistent. Jeanette tager blandt andet imod dig i receptionen og besvarer telefoniske henvendelser. Derudover udfører Jeanette alle relevante undersøgelser på klinikken, herunder for eksempel scanninger og diabetesscreeninger.

Billede på vej

 
VIBEKE MOGENSEN
Har mange års erfaring fra arbejde på diverse øjenklinikker. Vibeke laver primært undersøgelser af dine øjne inden du skal ind til øjenlægen.
_MG_7950
 
ANNETTE ROMER, SKELETERAPEUT:
Annette tager sig af både børn og voksne med behov for samsynsvurdering og -træning.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter på Rungsted Øjenklinik


Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Rungsted Øjenklinik en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Rungsted Øjenklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninge
Rungsted Øjenklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
◦ Dokumentationspligt
◦ Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
◦ Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
◦ Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
◦ Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
◦ Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
◦ Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
◦ Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
• I det omfang det vurderes relevant, sendes journalkopi eller epikrise til din praktiserende læge
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
Novax A/S, Bremårevej 9, 8520 Lystrup, CVR. nr.: 73145317

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

  1. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på info@www.eyeclinic.dk.

Adresseoplysninger på klinikken:

Rungsted Øjenklinik/v Ole Dithmer
Rungsted Bytorv 5
2960 Rungsted Kyst
Dato: 12. februar, 2018